Coi hoa vùng ngoại ô,
Chống gậy bên khe suối.
Chợ huyện thường sớm tan,
Cầu sông lắm thuyền nổi.
Sóng bạc le coi thường,
Trời xanh nhạn quen lối.
Cảnh vật cũng như đời,
Kinh hoàng nhớ năm ngoái.

tửu tận tình do tại