Nam Trịnh chùa Phục Độc,
Gột rửa tới lòng sông.
Bóng đá lồng gác đỏ.
Suối reo như đàn trong.
Gió sồi sáng vẫn đợi,
Mây núi xuân nhớ mong.
Thương Lương nơi vạn dặm,
Ẩn sâu có rắn rồng.

tửu tận tình do tại