Nắng gắt nung không khí,
Kinh, Dương thu đâu rồi.
Trong rừng cây ủ rũ,
Trên nước không thuyền trôi.
Ngàn nhà trông trơ trụi,
Thành đóng, việc buông xuôi.
Đất khách lắm lo lắng,
Già này nào có vui.
Giường trống khó nhắm mắt,
Rắn đêm cứ trườn chui.
Đêm nực ghét đuốc sáng,
Trong khi nhớ quê hoài.
Phanh áo chờ em vợ,
Đầu trần mong xả hơi.
Bó cột nên gai chích,
Lo toan nhà luôn rời.
Gẳp em quán bến nước,
Vào lúc sương trong rơi.
Dịch kinh nghĩa vừa hiều,
Văn các nhà ngâm chơi.
Giữ mình không bừa bãi,
Hững hờ bọn khác thời.
Sứ vua trông rờ rỡ,
Tin nên việc giỏi rồi.
Rừng Sở nhiều gỗ quí,
Vườn Hán lắm ngựa nòi.
Thư ngắn trọn ý tớ,
Mong người hiểu được lời.

tửu tận tình do tại