Chàng Âu luyện kim tài,
Phun ngọc, ngựa Đại Uyển.
Rạng rỡ không ai bằng,
Thông minh việc làm gọn.
Mơ lan ngày trước thành,
Bẻ quế năm qua trọn.
Thông suốt lề lối làm,
Chải chuốt cách ăn diện.
Nhà Tạ ngắm không xa,
Đất Phan làm chỗ hẹn.
Khúc dắt trẻ đổi trao,
Nhà nông kiêm kẻ ẩn.

tửu tận tình do tại