Ông Vi biết ta có ý thích,
Hiểu ta mến tài ông vô địch.
Vui vớ chổi cùn nguệch ngựa nòi,
Bỗng thấy kỳ lân hiện trên vách.
Có con hý vang, con cỏ gặm,
Ngồi coi bộ vó phi ngàn dặm.
Lúc nguy sao có được đúng loài,
Sống chết thường ở ngay bên người.

tửu tận tình do tại