Tây Thục đông không tuyết,
Tới vụ còn nôn nao.
Trên trời những buồn thảm,
Hạ đỏ vắng mây cao.
Chịu nóng đã là khổ,
Dày mỏng cứ quấn vào.
Vạn dặm gió sấm nổi,
Đầm sình rậm cỏ hao.
Đã mừng lúa đậu tốt,
Nhà cỏ có thẹn nào.
Ba ngày không kẻ tới,
Hai sông sóng dạt dào.
Làng xóm sạch cái độc,
Kể chi ven sông cao.
Sân hoang hạc đồng bước,
Dựa ghế trông sóng trào.
Té re cần trữ thuốc,
Mệt mỏi chẳng ra vào.
Mới hay công thấm ướt,
Chẳng bỏ hoang một sào.
Ruộng nương mù bao phủ,
Cày cấy quan hô hào.
Bốn phía mang cày cuốc,
Chẳng tới nhà ta đâu.

tửu tận tình do tại