Quan tham rời nhiệm sở,
Kẻ lêu lổng bỏ làng.
Rợ tây gần Hộ, Đỗ,
Khách nam, ngoài Tiêu Tương.
Cuối năm tàn, lọng ngả,
Ngày phí dài, thuyền buông.
Gặp mặt, vào tráp giữ,
Tan hồn, theo cột giương.
Mây tạnh, chim vẫy cánh,
Gió ngược, nhạn tản hàng.
Trong bao còn kiếm báu,
Sắc lắm hãy đem dùng.

tửu tận tình do tại