Đài Huyền Đô cùng thông được lý,
Theo hư vô, vua giữ lâu dài.
Lễ nghi theo đúng cơ ngơi,
Cắt người trông giữ các nơi vững vàng
Ngói biếc bên ngoài vừa chớm lạnh,
Mà khí trời đã cạnh cột vàng.
Đất nước nhà cửa cao sang,
Trời trăng gần sát tới rường nhà hoa.
Tiên họ Lão gốc loa mở rộng,
Khóm lan cũng nương bóng lá đưa.
Dòng tộc lưu lại sách xưa,
Mà kinh Đạo đức trao vua thời này
Coi tranh vẽ, đúng tay thời trước,
Anh chàng Ngô vẫn được tiếng truyền.
Rậm rì trục đất chuyển vần
Tường cung rung động mười phân tuyệt vời.
Năm thánh áo rồng ngồi một lượt,
Các quan chầu nhạn chực thành hàng.
Khăn thêu áo tế đàng hoàng,
Cờ quạt phất phới một hàng bay tung.
Thông xanh ở tuốt trong cảnh vắng,
Trái lê hồng sương nặng sức mang.
Cột ngọc đàn gió nghe vang,
Sương bên bờ giếng giường vàng nổi vân.
Khinh nhà Chu lánh thân chẳng ở,
Kinh nay truyền củng cố vua Đường.
Muôn đời còn mãi thần Hang,
Nuôi vụng còn biết có làng nào đây.

tửu tận tình do tại