Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2021 22:25

Đây đó trăng già khéo giục xô,
Chẳng chầy thì kíp vội chi cô.
Ngày kia bữa nọ duyên dầu lảng,
Đông cuối xuân đầu lễ bước vô.
Có thuở chim cưu nằm tổ thước;
Lo chi sông Hán bắc cầu ô.
Góc thành lẩn thẩn chờ ta vậy,
Chớ giống chim thuần giống nhảy rô!


Có kẻ lấy câu hát “Đôi ta chẳng mốt thời mai, Chẳng trong tháng chạp cũng ngoài tháng giêng” mà ra đề cho ông Nhiêu Tâm và hạn vận là xô, cô, bô, ô, rô. Câu kết toàn dùng chữ trong Kinh thi, vế trên do chữ “Sĩ ngã ư thành ngu”, vế dưới do chữ “Thuần chi bôn bôn”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]