Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 07/12/2016 14:52

商山麻洞

雲光嵐彩四面合,
柔桑垂柳十餘家。
雉飛鹿過芳草遠,
牛巷雞塒春日斜。
秀眉老父對樽酒,
蒨袖女兒簪野花。
征車自念塵土計,
惆悵溪邊書細沙。

 

Thương sơn Ma đỗng

Vân quang lam thải tứ diện hợp,
Tang nhu thuỳ liễu thập dư gia.
Trĩ phi lộc quá phương thảo viễn,
Ngưu hạng kê thì xuân nhật tà.
Tú mi lão phụ đối tôn tửu,
Thiến tụ nữ nhi trâm dã hoa.
Chinh xa tự niệm trần thổ kế,
Trù trướng khê biên thư tế sa.

 

Dịch nghĩa

Mây sáng đẹp, khí núi nhiều mầu, bốn mặt hoà hợp,
Dâu mềm, liễu rủ, có hơn mười nóc gia.
Chim trĩ bay, hươu chạy qua, cỏ thơm ở xa,
Buổi chiều xuân trâu về ngõ hẹp, gà lên chuồng.
Lão ông có lông mày đẹp ngồi trước chén rượu,
Bé gái tay áo đỏ lấy hoa cài lên tóc.
Xe đi xa đã tính trước vương bụi đất,
Buồn bã viết về bãi cát nhỏ bên dòng suối.


Thương sơn nay trong huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây. Núi nổi tiếng vì là nơi có bốn ông già thông thái ẩn cư, tuổi đã hơn tám mươi, râu tóc bạc phơ. Hoàng hậu họ Lữ của Hán Cao Tổ cho vời bốn ông về triều dạy thái tử Lưu Doanh các kiến thức cần thiết để nối ngôi vua cha.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây, khí núi bốn bên hoà hợp
Dâu, liễu tươi hơn chục nóc gia
Trĩ bay hươu chạy thường qua
Chiều xuân trâu ngõ, vịt gà chuồng lên
Ông mày đẹp ngồi bên chung rượu
Bé áo hồng hoa níu cài đầu
Xe đi cát bụi dãi dầu
Bên khe chấp bút buồn rầu tả qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bốn bên mây sáng khí nhiều màu
Liễu rũ chục nhà với ruộng dâu.
Trên cỏ chạy bay đàn trĩ mản
Về chiều chuồng ổ đám gà trâu.
Lão mày đẹp chế thêm chung rượu
Gái áo đỏ hoa gắn tóc đầu.
Tính trước đi xa xe bết đất
Biên thư bên suối cát buồn rầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn bên mây sáng núi nhiều màu,
Bên liễu mười nhà với ruộng dâu.
Thơm cỏ trĩ bay hươu vẫn chạy,
Về chuồng ngõ hẹp gà cùng trâu.
Lão ông mày đẹp bên chung rượu,
Bé gái áo hồng hoa dắt đầu.
Ắt việc đi xa vương bụi đất,
Bên dòng bãi cát nổi niềm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời