Vọng về thành gấm Trường An,
Đầu non cửa khuyết từng làn mở ra.
Ngựa tung bụi, phi cười hoa,
Ai hay vải thắm phương xa đã về.