Núi xanh ẩn hiện nước xa xa
Thu hết Giang Nam cỏ chửa khô
Trăng sáng đêm cầu hai bốn nữ
Nơi nào người ngọc dạy thổi tiêu.