Mưa nhỏ đêm qua rửa bụi hương
Bên nhau sánh bước ngựa cùng chàng
Vườn hạnh lạ sao xơ xác thế
Gài hoa nhiều ít người đầy thành.