Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 2 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2014 18:14

河湟

元載相公曾借箸,
憲宗皇帝亦留神。
旋見衣冠就東市,
忽遺弓劍不西巡。
牧羊驅馬雖戎服,
白髮丹心盡漢臣。
唯有涼州歌舞曲,
流傳天下樂閑人。

 

Hà Hoàng

Nguyên Tải tướng công tằng tá trợ,
Hiến Tông hoàng đế diệc lưu thần.
Toàn kiến y quan tựu đông thị,
Hốt di cung kiếm bất tây tuần.
Mục dương khu mã tuy Nhung phục,
Bạch phát đan tâm tận Hán thần.
Duy hữu Lương Châu ca vũ khúc,
Lưu truyền thiên hạ lạc nhàn nhân.

 

Dịch nghĩa

Tể tướng Nguyên Tải từng dâng kế sách,
Hoàng đế Hiến Tông mê thần tiên.
Có người dâng kế sách khôi phục đấy,
Hốt nhiên vua băng hà nên việc tây chinh phế bỏ.
Những người chăn dê tuy mặc quần áo người Nhung,
Nhưng đến bạc đầu vẫn một lòng là dân Hán.
Chỉ rằng điệu hát Lương Châu,
Vẫn lưu truyền trong bọn họ lúc nhàn rỗi.


Hà Hoàng là đất ở thượng lưu sông Hoàng Hà, còn gọi là Hà Tây, nơi biên giới tây bắc Trung Quốc, bị bộ tộc Nhung chiếm cứ từ đời vua Đường Túc tông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng Nguyên Tải từng dâng kế sách
Đường Hiến Tông lại thích thần tiên
Có người hiến kế dâng lên
Nhưng vua bỗng chợt quy tiên không dùng
Người dân ở trong vùng giặc chiém
Mặc áo Nhung vẫn niệm Hán triều
Lương Châu điệu hát có điều
Người ta vẫn hát ra chiều thảnh thơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

河湟

++++++++
留神 : 注意,小心(多指防備危險或錯誤):留點兒神 .
留神 : 指關注河湟地區局勢 .
++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

河湟

+++++++++

旋見衣冠就東市 :

指公元777年(大曆十二年)元載因事下獄,代宗下詔令其自殺 .

東市:代指朝廷處決罪犯之地 . 《漢書·晁錯傳》記載,晁錯在漢景帝時任御史大夫,
對削藩定邊指出不少建議,但景帝聽信讒言,倉促下令殺了他。行刑時  "錯衣朝衣,斬東市 " .

+++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyên Tải tướng dâng kế sách lên,
Hiến Tông Hoàng đế chuộng thần tiên.
Có người dâng kế nên khôi phục,
Vua bỗng băng hà chinh phế liền.
Quần áo chăn dê Nhung địch mặc,
Mãi khi đầu bạc Hán mà thôi.
Lương Châu chẳng những là lời hát,
Trong họ vẫn truyền nhàn lúc chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời