Trong cung eo nhỏ đào sương mới
Đau đáu không lời trải mấy xuân
Rốt cuộc vì đâu nước Tức mất
Nhảy lầu Kim Cốc ai thương tâm.