Lờ lững trời xa chim lẻ mất
Tiêu trầm vạn cổ ở nơi này
Hãy xem nhà Hán nghiệp còn mấy
Nổi gió Ngũ Lăng thu vắng cây.