Câu thứ hai có chữ "BUÔNG", bác có thể nói rõ hơn được không?