Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 06/06/2006 04:42

Tâm vỡ

Chới với lằn ranh giữa chính - tà
Vui buồn trơ trọi quẩn mình ta
Giơ tay níu thử: Trời cao quá
Chân giẫm đạp xem: Đất trũng mà
Nhân thế an hoà: nhân thế lạ
Nhân sinh tranh chấp: nhân sinh đa
Đây cười, kia khóc tâm chai đá
Cuộc thế xoay tung lẫn trẻ - già

01/05/2006
CSLHọa: Tâm nhiễu

Vẫn quyết xưa nay chính chế tà
Dù đời chưa trọn vận quay ta
Tâm suy, chân xoãi: Thời xa quá
Trí lụt, nhoài tay: Số tận mà
Cõi tục hợp tan: sầu chẳng lạ
Trần gian sinh tử: khổ chăng đa?
Thế nhân nhũng nhiễu lòng trơ đá
Điên đảo thị phi trẻ lộng già

02/05/2006
CSL