Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 12:00

Non nước mênh mông đẹp tựa tranh
Sông đùa thuyền bé vỗ chòng chành
Gấm hoa một dải xuôi mình lượn
Vóc lụa đôi bờ thuận thế quanh
Sơn ngoại sơn vân sơn khuất biếc
Thủy trung thủy vận thủy hành thanh
Hữu tâm tấc dạ sinh niềm lạ
Tình tả nên thơ tức cảnh thành

26/04/2007
CSL