Nắng xuống phương nào người thấy không?
Mà đây chiều tím rụng song song.
Vàng tuôn mấy lối ngày thu muộn,
Ai liệm hoàng hôn kín mắt trong?

Khói thuốc lên mờ xanh bóng ai,
Phương xa chiều xuống ngút sông dài.
Đường kia có phải sầu xưa đọng?
Trở bước, hoa lau trắng ngập đồi.

Con đường đất đỏ mờ sau bản,
Thung lũng vàng lơ, nắng trở chiều.
Núi biếc chập chùng vây ải lạnh,
Dặm về lá đổ phấn tàn xiêu.

Rừng núi âm u chiều Việt Bắc,
Chầy ngày lạc bước, ai ngồi than.
Buồn xưa chiều đọng sầu lau lách,
Chòi cũ nằm nghe gió dặm trường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]