Ô đài bỏ trống rêu phong,
Tư nông một lúc, Ngao Phong lại về.
Vui thay! Gặp gỡ bạn bè,
Việc đời trái ý có hề chi đâu.
Thương dân ơn chúa cao sâu,
Chinh man chưa nỡ thuyền lầu xuất quân.
Xưa nay lựa sứ khó khăn,
Ung dung lễ mạo, Tiêu quân dáng người.
Nói năng, văn học đủ tài,
Tể thần trông thấy liền ngay gật đầu.
An nam nhỏ bé chư hầu,
Sớm về cửa khuyết vào chầu Thánh quân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.