Màn hoa giường cưới vẫn treo không
Chinh chiến chàng đi thiếp não lòng
Dấu lệ biệt ly từ độ ấy
Áo xiêm không nỡ giặt năm ròng

tửu tận tình do tại