Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:10

和范峽石韻

介軒碑刻峽石詩,
鸞翔鳳翥睹如曾。
二公聞望華夷見,
兩朝輔弼唐虞登。
青衫憶常升孔室,
白頭還見率真登。
文章籍湜空流汗,
有苦鷦鷯與大鵬。

 

Hoạ Phạm Hiệp Thạch vận

Giới Hiên bi khắc Hiệp Thạch thi,
Loan tường phượng chử đổ như tằng.
Nhị công văn vọng Hoa Di kiến,
Lưỡng triều phụ bật Đường Ngu đăng.
Thanh sam ức thường thăng Khổng thất,
Bạch đầu hoàn kiến suất chân đăng.
Văn chương tịch thục không lưu hãn,
Hữu nhược tiêu liêu dữ đại bằng.

 

Dịch nghĩa

Bia Giới Hiên khắc thơ Hiệp Thạch,
Loan lượn phượng bay như từng thấy.
Hai ông nổi tiếng khắp Hoa Di,
Giúp hai triều được như Đường Ngu.
Lúc đi học đã có chí lớn,
Khi đầu bạc lại tỏ là bậc chân nhân.
Văn chương đẹp đẽ để lại muôn đời,
Ai so với các ông cũng như chim chích với đại bàng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thơ Hiệp Thạch khắc bia Giới Hiên
Phượng bay loan lượn ban hiền xứng đôi
Tiếng tăm lừng lẫy gầm trời
Giúp hai vua sánh được thời Đường Ngu
Chí cao từ tuổi học trò
Bạc đầu rõ đấng hiền từ chân nhân
Văn chương đẹp đẽ bội phần
Ai so, chim chích bén chân đại bàng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thơ Hiệp Thạch bia khắc Giới Hiên,
Phượng loan bay lượn cánh đôi xuyên.
Hai ông nổi tiếng Hoa Di khắp,
Giúp rập hai triều Đường Ngu liền.
Đi học đã nung tài chí lớn,
Khi già lại tỏ bậc chân nhân.
Văn chương đẹp đẽ còn lưu mãi,
Chim chích sánh ông loài đại bàng.

23.00
Trả lời