Nhạc ngựa bồn chồn dôc vắng
Thung lũng tình yêu sương mờ giăng

Thức với Đà Lạt một đêm trăng
Phấn không rơi vàng trên áo
Trên áo rơi vàng ánh trăng

Thung lũng tình yêu vẫn mờ sương giăng
Nhạc ngựa bồn chồn dốc vắng
Bến hồ im lặng
Tôi và em phơ phất phấn thông vàng


Đà Lạt, tháng 4 năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992