I
Tình em không chiếc lá rơi
Tình tôi lá đổ tơi bời chiều xa

II
Tình em lấy nắng dán diều
Tình tôi thả gió cho chiều lên cao


Hà Nội, tháng 6 năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992