Hồ Tây nắng
Hoa cúc vàng vào thu

Nhấp nhô những ô dù
Chỉ che cho ghế gỗ

Tôi và em trên cỏ
Chờ một cánh buồm


Hà Nội, thu năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992