bạn Phúc An nói đúng cấu trúc để lo gíc từ ngữ như vậy mới hợp lý