Chiều nay Hồ Tây có giông
Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm


Hà Nội, mùa hè 1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]