Chiều nay Hồ Tây có giông
Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm


Hà Nội, mùa hè 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992