Chỉ tại anh quá nghịch thôi
Nên thầy mới bắt anh ngồi sang đây
Chỉ tại cách nửa gang tay
Nên chưa tan học đã đầy túi thư
Chỉ tại cái bút hay hư
Nhờ anh sửa giúp - vô tư vậy mà
Chỉ tại giờ toán thứ ba
Giớ lý thứ bảy thầy ra lắm bài
Chỉ tại con đường đến dài
Sớm trưa hai buổi cứ hoài bên nhau.
Chỉ tại nhà có hàng cau
Nhà anh lại có giàn trầu xanh xanh.
Chỉ tại ngày tháng trôi nhanh
Một hôm bỗng thấy anh thành chàng trai
Chỉ tại... nào phải tại ai!
Hoá ra chỉ tại... cả hai đứa mình