Trận đánh đã bắt đầu
Quân ta ào lên trước
Một tên giặc ngã nhào
“Chết” rồi không dậy được!

“Chết” là không nhúc nhích
Sao nó cứ lồm cồm?
Tính ăn gian chẳng thích
Chơi thật thà vui hơn.

Thằng giặc cuống cả chân
Nhăn nhó kêu rối rít”
- Đồng ý là tao “chết”
Nhưng đây… tổ kiến vàng!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]