Ban mai nắng sớm xe vàng chuyển
Chót vót đường tiên động biếc sâu
Cờ quạt xa bày loan hạc múa
Trướng rèm đông đủ phượng lân chầu
Bọt tung thác đổ ngờ mưa móc
Lá rợp rừng chen giữa cảnh thâu
Huyền phố lão thần may dự yến
Xích Tùng bầu bạn lại vui nhau


Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)