Nổi tiếng tài hoa đám nữ quyền,
Hờn vì chút phận giận vì duyên.
Giọng tình lai láng dăm hàng chữ,
Bể ái lênh đênh một chiếc thuyền.
Tế độ nào ai người quốc sĩ?
Phong trần thương nỗi khách thuyền quyên.
Khuyên nàng cứ gửi bài đăng báo,
Bán chữ đời nay cũng có tiền.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926