Đã mấy đời nay giữ nghiệp nho,
Chẳng là ông cống cũng ông đồ.
Tài tình chi lắm trời thêm ghét,
Cơ hội vì đâu bác chịu thua?
Ngán nỗi dài lưng thêm tốn vải,
Buồn cơn bán chữ biết ai mua.
Cam lai khổ tận âu đừng ngại,
Ruộng bút xưa nay chửa mất mùa.


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926
2. Trần Thị Lệ Thanh, Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Luận án tiến sĩ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2002