Nhờ phận nhờ duyên lại gặp thời,
Đường mây thăm thẳm bước thanh thơi.
Mười năm đèn sách công là mấy,
Hai chữ khoa danh nợ trả rồi.
Đằm thắm ơn vua và lộc nước,
Bảnh bao bóng thánh với đèn trời.
Tiếng tăm lừng lẫy miền Nam hải,
Nề nếp trâm anh trải mấy đời.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926