Nhà Mạc đem quân đóng núi này,
Kho tiền kho thóc chất hang mây.
Gian hùng cát cứ còn đâu tá,
Chỉ thấy đầu non đám cỏ may.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926