Thợ trời khéo vẽ cảnh chơi chung,
Thăm thẳm hang sâu có lối thông.
Non nước xưa nay nhàn cũng khó,
Vào tay danh sĩ với anh hùng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926