Phẩm đề tinh những cánh làng thơ,
Vách đá rêu xanh chữ chửa mờ.
Cảnh khéo ưa người, người mến cảnh,
Ai hay nối gót cụ Trương xưa.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926