Phen này không chịu chú Hoa thương,
Quốc hoá đua nhan giữ mối hàng.
Buôn bán ăn nhờ cơn vận đỏ,
Khôn ngoan không hổ giống da vàng.
Cái gương đoàn thể nên treo vách,
Ngọn đuốc văn minh đã dẫn đường.
Giấc mộng nào ai chưa tỉnh dậy?
Lắng tai báo quán vẫn khua chiêng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926