Khi xưa anh ở xứ Âu-Tây,
Gặp hội đồng văn mới tới đây,
Bốn bể vẫy vùng ba tấc quản,
Năm châu ngang dọc một bàn tay,
Gây nền học thuật ưa người trẻ,
Giở ngón văn chương đáng bậc thầy,
Trên mặt địa cầu ai cũng chuộng,
Vẻ vang danh giá nhất đời nay.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926