Coi anh cũng đáng bậc màng râu,
Giấc mộng sinh hoa trải bấy lâu.
Đạo thống mở mang nền Khổng giáo,
Tiếng tăm lững lẫy cõi Nam châu.
Non sông tô điểm càng thêm vẻ,
Nghiễn tịch chơi bời vẫn có nhau.
Một cuộc đổi thay đừng hối hận,
Khi xưa anh đã được phong hầu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926