Chót vót lầu cao tiếng khánh vang,
Rừng thông thấp thoáng bóng thu dương.
Cung tường bốn mặt miền Tây Thổ,
Công đức nghìn thu vị Tứ Vương.
Phong hội đổi thay nền học thuật,
Non sông xây vững cột cương thường.
Còn trời còn đất còn nho giáo,
Nhật nguyệt hai vầng vẫn chói chang.


Miếu này dựng ở trên ngọn núi đất xã Mộng Phụ, huyện Phúc Thọ, đường đàn sảng khải, rừng thông rườm rà, hai bên tả hữu lương vu lại xây hai cái lầu cao, một bên treo chuông một bên treo khánh. Miếu này ai cũng cho là đẹp nhất xứ Bắc Kỳ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926