Gió giạt mưa dầm sự bởi đâu?
Bởi vì giọt lệ vợ chồng Ngâu.
Quan nha vất vả phòng đê bối,
Tổng lý bung xung chực địa đầu.
Cá ngạc khép vây lùi xuống bể,
Chim hồng nhẹ cánh vượt ngàn dâu.
Nước lên dẫu lớn đê còn vững,
Ngán nỗi phong sương phận dãi dầu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926