Tỏ mặt tu mi đám bụi hồng,
Tuyết sương dầu dãi vẻ càng trong.
Ơn vua trang điểm mầu son phấn,
Mùi thế phong lưu miếng đỉnh chung.
Một bước nhẹ nhàng duyên với phận,
Hai vai đầy đặn hiếu hoà trung.
Mảnh gương thanh bạch dành con cháu,
Con cháu nghìn thu biết mặt ông.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926