Anh bảo xuân về ai cũng vui
Riêng tôi xuân đến lại bồi hồi
Ngoảnh đi lòng vẫn còn rất trẻ
Ngoảnh lại thì ra tóc bạc rồi.


Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002