Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2017 07:36

後吳王

王嶪重恢大憝淸,
親親又篤友于情。
素知唐阮眞無罪,
何故興戎竟殞生。

 

Hậu Ngô Vương

Vương nghiệp trùng khôi đại đỗi thanh,
Thân thân hựu đốc hữu vu tình.
Tố tri Đường Nguyễn chân vô tội,
Hà cố hưng nhung cánh vẫn sinh.

 

Dịch nghĩa

Khôi phục lại cơ nghiệp đế vương, mối thù lớn đã trả xong,
Nặng tình thương yêu người ruột thịt, quý mến bạn bè.
Vốn biết hai thôn Đường, Nguyễn thật không có tội,
Cớ sao lại dấy binh đi đánh để cuối cùng phải bỏ mạng.


Vương huý Xương Văn, con thứ của Tiền Ngô Vương. Khi Tiền Ngô Vương mất, Dương Tam Kha cướp ngôi, anh của Vương là Xương Ngập chạy đến Nam Sách Giang (nay là phủ Nam Sách). Tam Kha sai Vương cùng hai viên sứ họ Dương và họ Đỗ (tức hai viên Chỉ huy sứ Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc) đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở phủ Thái Bình. Vương nói với hai sứ giả rằng: "Tam Kha bất nghĩa, cướp ngôi của anh trai ta, lại còn sai ta đi đánh hai ấp vô tội, ta muốn đem quân quay về đánh úp hắn để khôi phục cơ nghiệp tổ tiên, có nên chăng?". Hai sứ giả nghe theo, bèn bắt được Kha. Vương tự xưng là Nam Tấn Vương, đón Xương Ngập về cùng trông coi việc nước. Chưa được bao lâu, Vương lại tự cầm quân đi đánh hai thôn Đường, Nguyễn. Vừa mới lọt vào trong địa phận hai thôn, liền trúng phải tên lạc mà chết.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Giận nghịch trừ xong, lập nghiệp vương,
Anh em lại dốc mối tình thương.
Vốn hay Đường, Nguyễn dân vô tội,
Hà cớ can qua chết giữa đường.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thù lớn trả xong phục đế vương,
Bạn bè ruột thịt nặng tình thương.
Nguyễn, Đường hai xóm hay không tội,
Sao lại dấy binh chết giữa đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời