Thuyền men dải núi Vạn Sơn này
Hương Cảng rõ ràng trước mặt đây
Có phải sớm mai nhờ gió mạnh
Nên thuyền tới được giữa chiều nay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)