Đường biển xung yếu nhất
Lõ Vạn trước mặt kia
Họp nhau thành lũ quạ
Đào hang thỏ đi về
Anh hùng, quân sắp mở
Lái buôn, võ quen nghề
Súng đạn oai ra vẻ
Sĩ tốt giáo gươm kề
Hơn thua nhà binh biết
Luật quân dạo trước đi
Chuyến này may thoát nạn
Mọi người mừng hả hê

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)