Quan san ngàn dặm cách
Túi rỗng gió trăng thanh
Tặng anh nhờ ngọn bút
Trong mơ hoa một cành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)