Gió từ Trà Kiệu đầu non dậy
Trăng hướng sao Tân đã mọc lên
Cảnh đẹp đêm nay khôn thấy lại
Buồm bay muôn dặm nhẹ như tên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)