Cuối cùng
còn biển
còn trời
gần gũi là sóng
xa vời là mây.

Đây đến đó
đó  đến đây
nam và bắc
đông và tây
thôi mà!

Xa rồi gần
gần rồi xa
một Trường Sa
mọi Trường Sa
một ngày...

Ngửa bàn tay
sấp bàn tay
đất và nước
lật và xoay
mấy chiều.


2014